Holstebro Baptistkirke
Forside
Kalender
Nyheder
Kontakt
Link
Cookies
Aktiviteter
Menigheden
Ordet
Om os
Holstebro Baptistkirke -> Om os -> Om os -> Vores persondata politik    Share
Log ind


Menighedens historie

Hvad er baptister

Formål for Holstebro Baptistkirke.

Vores persondata politik img_system/navi_prev_000000.png

Om os


Vores persondata politik


 

PERSONDATA
Privatlivspolitik

Sådan håndterer Holstebro Baptistkirke dine personlige oplysninger.

Holstebro Baptistkirke kontaktoplysninger

Menighedsrådsformand
Hanna Ringgaard
Godrimvej 9 Sir,
7500 Holstebro
Tlf. 41 83 29 01
Mail. ringgaard@post.opasia.dk

Dataansvarlig
Marianne Pedersen
Hovedgaden 13 Nr. Nissum
7620 Lemvig
Tlf. 25341815
Mail. Nissum_marianne@jubii.dk

Kasserer
Morten Grarup
Søndertoftvej 3
7330 Brande
Tlf. 23 43 49 39
Mail: info@silkeborgbogforing.dk

Kirkens adresse                   
Valdemar Poulsens Vej 18
7500 Holstebro
cvr. 3077296

Indledning
Af hensyn til borgernes sikkerhed sætter EU’s persondataforordning med ikrafttrædelse d. 25. maj 2018 og den deraf følgende danske lovgivning faste rammer og regler for indsamling, opbevaring og behandling af persondata.
Da Holstebro Baptistmenighed er en "religiøs organisation" anses alle persondata, som menigheden ligger inde med og håndterer, som "særligt følsomme". Holstebro Baptistmenighed er derfor forpligtet til at udvise stor omhu og ansvarlighed i håndteringen af disse data og sikre, at de ikke falder i uvedkommendes hænder, og at de kun anvendes til lovlige formål.
Omhu og ansvarlighed skal udvises af enhver, som i kraft af sin relation til Holstebro Baptistmenighed kommer i berøring med persondata, således at ingen adresse- eller kontaktlister må videregives til personer, der ikke selv er opført på listen.

Dine rettigheder
Data, som Holstebro Baptistmenighed registrerer om dig, er din personlige ejendom. Derfor har du ret til fuld indsigt i, hvad der registreres, hvordan, af hvem og hvorfor dine data bruges, ligesom du har ret til at få dine data slettet, så vidt det ikke strider mod gældende lov eller en legitim og mere tungtvejende interesse.
Sker der ændringer i data, menigheden har registreret om dig, f.eks. navn, adresse, mailadresse, telefonnr., eller ønsker du data slettet, bedes du meddele det til Holstebro Baptistmenighed, som har pligt til at sikre, at dine data er rigtige og ajourførte.

Hvilke data registreres?
Holstebro Baptistmenighed indhenter, opbevarer og behandler en række personlige data om:
1. Medlemmer
2. Øvrige kontakter, som ønsker at være tilknyttet Holstebro Baptistmenighed
3. Data om frivillige
4. Data om økonomiske bidragsydere
5. Data om deltagere i arrangementer og smågrupper
6. Modtagere af eksterne nyhedsmails
7. Data om medvirkende i gudstjenester
For 1.-5. indsamles navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
For 1. indsamles desuden fødselsdag, dåbsdag, samt evt. ægtefælle og vielsesdag efter personens eget ønske
For 4. indsamles også cpr.nr. hvis skattefradrag ønskes.
For 6. indsamles kun navn og mailadresse
For 7. Indsamles der navn, telefonnr. og mailadresse

Der indsamles altid kun oplysninger, som er nødvendige for Holstebro Baptistmenighed virke eller for opfyldelse af gældende lov. Endvidere indhentes "børneattest" for frivillige, der har med børn og unge at gøre.
Hvad bruges dine data til?

Oplysninger om personers navn, adresse, telefonnummer og mailadresse bruges til menighedens kontakt til de pågældende samt i forbindelse med tilbud om kommende arrangementer o.l.
Oplysninger om medlemmers fødselsdag, dåbsdag samt evt. ægtefælle og vielsesdag anvendes udelukkende af Holstebro Baptistmenighed i forbindelse med kontakt mellem menigheden og den pågældende.
Holstebro Baptistmenigheds primære kommunikation til medlemmer, frivillige og øvrige kontakter foregår pr. mail, der sendes ud som Bcc og kun til dem som har givet samtykke.
Navn, telefonnr. og mailadresse oplysningerne i forbindelse med medvirkende i gudstjenesten bruges til intern brug i Holstebro Baptistmenighed. Navne/efternavn vil dog blive anført på de afkrydset tilladelser.

Holstebro Baptistmenighed må ikke indsamle, registrere og behandle disse data uden lovhjemmel. Lovhjemmel kan enten være en legitim interesse, således at Holstebro Baptistmenighed kan identificere sine medlemmer, eller samtykke fra de registrerede personer. Endvidere kan lovhjemlen være lov, som pålægger Holstebro Baptistmenighed den pågældende registrering eller databehandling.
Fremtidige og nuværende medlemmer og øvrige kontakter er og vil blive bedt om at udfylde en særlig formular med de nødvendige oplysninger. Denne formular er samtidig samtykke til registrering og databehandling efter Holstebro Baptistmenighed retningslinjer.
Samtykke til at registrere og behandle data om børn under 15 år af medlemmer eller øvrige kontakter skal gives af forældrene. Børn fra 15 år skal underskrive sammen med forældre.

Hvem deles data med?
Holstebro Baptistmenighed videregiver medlemmers og bidragsyderes navne og kontaktoplysninger til Silkeborg Bogføring (SB), som varetager indsamling af CPR nr. i forbindelse med indberetning til
SKAT af økonomiske bidrag, hvis man ønsker skattefradrag. Der henvises til databehandleraftale med SB.
Der videregives ikke data til andre instanser end SB uden forudgående samtykke fra den/de person/er, det drejer sig om.
Menigheden videregiver følgende oplysninger til Baptistkirken i Danmark (BID) om menighedens ledelse, medlemsforhold (døbte, optagde og dødsfald), mærkedage, adresseliste og regnskab.

Hvordan opbevares data?
De data, Holstebro Baptistmenighed registrerer, opbevares primært digitalt Holstebro Baptistmenigheds dataansvarlige på pc med kode, med backup i skyen, og med opdaterede sikkerhedsprogrammer. De data, som opbevares fysisk, ligger i aflåst skab eller tilsvarende. De data, som opbevares fysisk (dvs. medlemsprotokollen og referater, Medlemshåndbog, fotos m.m. i arkivet, samt samtykkeerklæringer m.m.), ligger i aflåst skab eller tilsvarende.

Hvor længe opbevares data?
Persondata må kun opbevares så længe det er nødvendigt, eller så længe det er et lovkrav, eller indtil den registrerede anmoder om at få sine data helt eller delvis slettet.
Det indebærer, at data om personer med økonomisk mellemværende med Holstebro Baptistmenighed opbevares indeværende år plus 5 år efter at relationen er ophørt jfr. Bogføringsloven.
Medlemmers, frivilliges og øvrige kontakters navne og adresser m. v. slettes på Holstebro Baptistmenigheds medlems- og adresselister umiddelbart efter, at relationen til Holstebro Baptistmenighed er ophørt.
Samtykkeerklæringer opbevares, indtil relationen til Holstebro Baptistmenighed ophører, eller indtil samtykket tilbagekaldes.
Børneattester opbevares, indtil attestens gyldighed udløber, eller indtil relationen til Holstebro Baptistmenighed ophører.
Visse data kan ikke umiddelbart slettes, f.eks. navneoplysninger i referater.
Visse data kan ikke umiddelbart slettes. Det gælder data i menighedens medlemsprotokol samt data, der gemmes på papir i menighedens arkiv. I arkivet gemmes referater, medlemshåndbog, programmer og fotos m.v.

Indsigelse og klagemulighed
Hvis du i Holstebro Baptistmenighed datahåndtering ser brud på datasikkerheden eller misbrug af data, skal du i første omgang rette henvendelse til menighedsrådet eller den dataansvarlige.
Bliver der ikke rettet op på forholdet, kan klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer
Bestyrelsen vil løbende revidere denne privatlivspolitik, når lovgivningen eller Holstebro Baptistmenigheds situation kræver det. Den til enhver tid gældende version kan hentes på Holstebro Baptistmenigheds hjemmeside www.holstebrobaptistkirke.dk på undersiden Om os.

Holstebro, den 24./5. 2018
Menighedsrådet for Holstebro Baptistmenighed

Revideretdato: 14./2. 2021Dato  23-10-2018img_system/navi_next_000000.pngTop

December 2021
ma ti on to fr
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
Holstebro Baptistkirke
Valdemar Poulsens Vej 18 · 7500 Holstebro
Kontakt
E-mail kontakt(at)holstebrobaptistkirke.dk
E-mail webmaster webtjener(at)holstebrobaptistkirke.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017