Holstebro Baptistkirke
Forside
Kalender
Nyheder
Kontakt
Link
Cookies
Aktiviteter
Menigheden
Ordet
Om os
Holstebro Baptistkirke -> Om os -> Om os -> Vores persondata politik.    Share
Log ind


Menighedens historie

Hvad er baptister

Formål for Holstebro Baptistkirke.

Vores persondata politik. img_system/navi_prev_000000.png

Om os


Vores persondata politik.


 

 

PERSONDATA
Privatlivspolitik

Sådan håndterer Holstebro Baptistkirke dine personlige oplysninger.

 

Holstebro Baptistkirke kontaktoplysninger:

Menighedsrådsformand:

Hanna Ringgaard

Godrimvej 9 Sir,

7500 Holstebro

Tlf.: 41 83 29 01

Mail. ringgaard@post.opasia.dk

 

Dataansvarlig:

Marianne Pedersen
Hovedgaden 13 Nr. Nissum
7620 Lemvig
Tlf.: 25341815
Mail. Nissum_marianne@jubii.dk  

 

Kasserer:

Morten Grarup

Rudbølvej 41

8600 Silkeborg

Tlf. 23 43 49 39

Mail: info@silkeborgbogforing.dk

 

Kirkens adresse                            

Valdemar Poulsens Vej 18

7500 Holstebro
cvr. 30772962
 

                            

 

Indledning

Af hensyn til borgernes sikkerhed sætter EU’s persondataforordning med ikrafttrædelse d. 25. maj 2018 og den deraf følgende danske lovgivning faste rammer og regler for indsamling, opbevaring og behandling af persondata.

Da Holstebro Baptistkirke er en "religiøs organisation" anses alle persondata, som kirken ligger inde med og håndterer, som "særligt følsomme". Holstebro Baptistkirke er derfor forpligtet til at udvise stor omhu og ansvarlighed i håndteringen af disse data og sikre, at de ikke falder i uvedkommendes hænder, og at de kun anvendes til lovlige formål.

Omhu og ansvarlighed skal udvises af enhver, som i kraft af sin relation til Holstebro Baptistkirke kommer i berøring med persondata, således at ingen adresse- eller kontaktlister må videregives til personer, der ikke selv er opført på listen.

 

Dine rettigheder

Data, som Holstebro Baptistkirke registrerer om dig, er din personlige ejendom. Derfor har du ret til fuld indsigt i, hvad der registreres, hvordan, af hvem og hvorfor dine data bruges, ligesom du har ret til at få dine data slettet, så vidt det ikke strider mod gældende lov eller en legitim og mere tungtvejende interesse.

 

Sker der ændringer i data, kirken har registreret om dig, f.eks. navn, adresse, mailadresse, telefonnr., eller ønsker du data slettet, bedes du meddele det til Holstebro Baptistkirke, som har pligt til at sikre, at dine data er rigtige og ajourførte.

 


Hvilke data registreres?

Holstebro Baptistkirke indhenter, opbevarer og behandler en række personlige data om:

1. Medlemmer

2. Øvrige kontakter, som ønsker at være tilknyttet Holstebro Baptistkirke

3. Data om frivillige

4. Data om økonomiske bidragsydere

5. Data om deltagere i arrangementer og smågrupper

6. Modtagere af eksterne nyhedsmails

For 1.-5. indsamles navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

For 1. indsamles desuden fødselsdag, dåbsdag, samt evt. ægtefælle og vielsesdag efter personens eget ønske

For 4. indsamles også cpr.nr., hvis skattefradrag ønskes.

For 6. indsamles kun navn og mailadresse

Der indsamles altid kun oplysninger, som er nødvendige for Holstebro Baptistkirke virke eller for opfyldelse af gældende lov. Endvidere indhentes "børneattest" for frivillige, der har med børn og unge at gøre.

 

Hvad bruges dine data til?

Oplysninger om personers navn, adresse, telefonnummer og mailadresse bruges til kirkens kontakt til de pågældende samt i forbindelse med tilbud om kommende arrangementer o.l.

Oplysninger om medlemmers fødselsdag, dåbsdag samt evt. ægtefælle og vielsesdag anvendes udelukkende af Holstebro Baptistkirke i forbindelse med kontakt mellem kirken og den pågældende.

Holstebro Baptistkirkens primære kommunikation til medlemmer, frivillige og øvrige kontakter foregår pr. mail, der sendes ud som Bcc og kun til dem som har givet samtykke.

 

Holstebro Baptistkirke må ikke indsamle, registrere og behandle disse data uden lovhjemmel. Lovhjemmel kan enten være en legitim interesse, således at Holstebro Baptistkirke kan identificere sine medlemmer, eller samtykke fra de registrerede personer. Endvidere kan lovhjemlen være lov, som pålægger Holstebro Baptistkirke den pågældende registrering eller databehandling.

 

Fremtidige og nuværende medlemmer og øvrige kontakter er og vil blive bedt om at udfylde en særlig formular med de nødvendige oplysninger. Denne formular er samtidig samtykke til registrering og databehandling efter Holstebro Baptistkirke retningslinjer.

 

Samtykke til at registrere og behandle data om børn under 15 år af medlemmer eller øvrige kontakter skal gives af forældrene. Børn fra 15 år skal underskrive sammen med forældre.

 

Hvem deles data med?

Holstebro Baptistkirke videregiver medlemmers og bidragsyderes navne og kontaktoplysninger til Silkeborg Bogføring (SB), som varetager indsamling af CPR nr. i forbindelse med indberetning til

SKAT af økonomiske bidrag, hvis man ønsker skattefradrag. Der henvises til databehandleraftale med SB.

Der videregives ikke data til andre instanser end SB uden forudgående samtykke fra den/de person/er, det drejer sig om.

 

Menigheden videregiver følgende oplysninger til Baptistkirken i Danmark (BID) om menighedens ledelse, medlemsforhold (døbte, optagde og dødsfald), mærkedage, adresseliste og regnskab.

 

 

 

Hvordan opbevares data?

De data, Holstebro Baptistkirke registrerer, opbevares primært digitalt hos Holstebro Baptistkirkes dataansvarlige på pc med kode, med backup i skyen, og med opdaterede sikkerhedsprogrammer. De data, som opbevares fysisk, ligger i aflåst skab eller tilsvarende. De data, som opbevares fysisk (dvs. medlemsprotokollen og referater, Medlemshåndbog, fotos m.m. i arkivet, samt samtykkeerklæringer m.m.), ligger i aflåst skab eller tilsvarende.

 

Hvor længe opbevares data?

Persondata må kun opbevares så længe det er nødvendigt, eller så længe det er et lovkrav, eller indtil den registrerede anmoder om at få sine data helt eller delvis slettet.

Det indebærer, at data om personer med økonomisk mellemværende med Holstebro Baptistkirke opbevares indeværende år plus 5 år efter at relationen er ophørt jfr. Bogføringsloven.

Medlemmers, frivilliges og øvrige kontakters navne og adresser m. v. slettes på Holstebro Baptistkirkes medlems- og adresselister umiddelbart efter, at relationen til Holstebro Baptistkirke er ophørt.

Samtykkeerklæringer opbevares, indtil relationen til Holstebro Baptistkirke ophører, eller indtil samtykket tilbagekaldes.

Børneattester opbevares, indtil attestens gyldighed udløber, eller indtil relationen til Holstebro Baptistkirke ophører.

Visse data kan ikke umiddelbart slettes, f.eks. navneoplysninger i referater.

Visse data kan ikke umiddelbart slettes. Det gælder data i menighedens medlemsprotokol samt data, der gemmes på papir i menighedens arkiv. I arkivet gemmes referater, medlemshåndbog, programmer og fotos m.v.

 

Indsigelse og klagemulighed

Hvis du i Holstebro Baptistkirkes datahåndtering ser brud på datasikkerheden eller misbrug af data, skal du i første omgang rette henvendelse til menighedsrådet eller den dataansvarlige.

Bliver der ikke rettet op på forholdet, kan klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændringer

Bestyrelsen vil løbende revidere denne privatlivspolitik, når lovgivningen eller Holstebro Baptistkirkes situation kræver det. Den til enhver tid gældende version kan hentes på Holstebro Baptistkirkes hjemmeside www.holstebrobaptistkirke.dk på undersiden Om os.

 

Holstebro d. 24/5 2018

Menighedsrådet for Holstebro Baptistmenighed

 

 

 

 Dato  23-10-2018img_system/navi_next_000000.pngTop

December 2020
ma ti on to fr
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31
Holstebro Baptistkirke
Valdemar Poulsens Vej 18 · 7500 Holstebro
Kontakt
E-mail kontakt(at)holstebrobaptistkirke.dk
E-mail webmaster webtjener(at)holstebrobaptistkirke.dk
MMX-CMS v.2.4.7 - 2016.01.30. ViggoWeb ©2010-2016